Chaidh Seachdain na Gàidhlig a stèidheachadh le Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2014, ach às dèidh dà sheachdain shoirbheachail, chaidh aontachadh gum bu chòir do Sheachdain na Gàidhlig a bhuntainn do Dhùn Èideann air fad. A' tòiseachadh am bliadhna, tha Seachdain na Gàidhlig air a ruith le comataidh saor-thoileach, le taic bho Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus Oifigear Gàidhlig Iomairt Dhùn Èideann. Tha Seachdain na Gàidhlig a' dèanamh fèill air àite na Gàidhlig agus coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Seachdain na Gàidhlig was first run by the University of Edinburgh in 2014, but after two successful SnaG's, in Spring and Autumn 2014, it was agreed that Seachdain na Gàidhlig should belong to all of Edinburgh. Seachdain na Gàidhlig is now a city-wide festival run by a committee of volunteers, with support from the University of Edinburgh's Gaelic Officer and the Iomairt Dhùn Èideann Gaelic Officer. Seachdain na Gàidhlig is a celebration of Edinburgh's Gaelic community and Gaelic's place in the capital city.

Seachdain na Gàidhlig Committee


Bria Mason

Tha Bria Mason air a bhith na h-Oifigear Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann bho 2013, agus tha i air a bhith os cionn Seachdain na Gàidhlig on a thòisich e ann an 2014. Tha MA Ceiltis agus MLitt Planadh agus Poileasaidh Cànain aice.

Bria Mason has been Gaelic Officer at the University of Edinburgh since 2013, and she has chaired Seachdain na Gàidhlig since its inception in 2014. She has an MA in Celtic and an MLitt in Language Policy and Planning.


Raonaid Alcorn | Rachel Alcorn

'S e tidsear canain aig Colaiste Dhun Eideann a th' ann an Raonaid Alcorn. Tha i air a bhith a' teagasg Beurla mar chuspair airson 8 bliadhna agus Gaidhlig bho 2010. Tha PGCE aice bho Oilthigh Shruighlea. Thoisich i Gaidhlig ionnsachadh thar na 10 bliadhna air ais agus rinn i An Cursa Comais aig an t-Sabhal Mor ann and 2006.

Rachel Alcorn is a language teacher at Edinburgh College. She has been teaching ESOL for over 8 years and Gaelic since 2010. She has a PGCE in Language Teacher for Further Education from the University of Stirling. She started learning Gaelic over ten years ago in Glasgow before completing An Cursa Comais at Sabhal Mor Ostaig in 2006.


Ford Buchanan

Recently started learning Gaelic


Allasan Sheòras-Buck | Alison George Buck

Tha Allasan Sheòras-Buck air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig bho 2013. Tha BFA Ealain agus Eachdraidh Ealain, MSc Cànan is Poileasaidh na Gàidhlig aice agus tha i na tagraiche PhD a' coimhead air Ealain na Gàidhealtachd aig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha i air a bhith na h-Oifigear Follaiseachd airson Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann bho 2014 agus tha i ag obair mar luchd-dealbhaidh grafaig, gu math tric airson pròiseactan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig.

Alison George Buck began learning Gaelic in 2013. She has a BFA in Art and Art History, an MSc in Gaelic Language and Policy and is currently a PhD Candidate of Gaelic Visual Art at the University of Edinburgh. She has been the Publicity Officer for An Comann Ceilteach at the University of Edinburgh since 2014 and often works as a freelance Graphic Designer for Gaelic related promotion.


Ruairidh Graham

Chaidh togadh is bogadh de Ruairidh ann am Breacais Ìosail. Gu dà chànanach, dh'fhàs e suas le Gàidhlig is ceòl, is an-diugh bidh e fhathast a' brosnachadh an dà chuid ann an iomadh dòigh. Tha eòlas aige air cuirmean cloinne, is cuideachd tha e air a bhith an sàs ann an iomadh pròiseict, a' brosnachadh na Gàidhlig an dà chuid ann an Alba is Èireann.

Ruairidh Graham hails from Lower Breakish on the Isle of Skye. Growing up bilingually in a musical family his interests naturally are fixed upon Gaelic and the arts. He has experience running cultural events for children, and has been involved in many Gaelic promotional activities both in Scotland and abroad.


Ann McCluskey

Tha Ann McCluskey na h-Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd airson Comunn na Gàidhlig ann an Dùn Èideann. Tha i à Eilean Leòdhais agus tha i air a bhith an sàs ann an Coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann airson 25 bliadhna.

Ann McCluskey is the Youth and Community Officer for Comunn na Gàidhlig in Edinburgh. She is from the Island of Lewis and has been involved in the Gaelic Community in Edinburgh for 25 years.


Teàrlach Wilson | Charles Wilson

'S e cànanaiche dealasaiche a th' ann an Teàrlach, a thàinig a Dhùn Èideann ann an 2016 airson PhD a dhèanamh ann an Gàidhlig. Mus tàinig e a Dhùn Èideann, bha e a' teagasg agus a' rannsachadh Cuimris agus Eadailtis ann an Lunnainn. 'S e ball Gorsedd Bàird Eilean Bhreatainn aig Eisteddfod Nàiseanta na Cuimrigh a th' ann, agus ball urramach fad-beatha ann an Aonadh Oileanach Oilthigh Swansea air sgàth seirbhisean do bheatha oileanach, obair saor-thoileach, agus iomairt airson co-ionnannachd.

An enthusiastic linguist, Charles moved to Edinburgh in 2016 to pursue a PhD in Gaelic after years of teaching and researching Welsh and Italian in London. Charles is also a druid of the Gorsedd of the Bards of the Island of Britain at the National Eisteddfod of Wales, and an honorary life member of Swansea University Students' Union for his services to student life, volunteering, and campaigning for equality.