Chaidh Seachdain na Gàidhlig a stèidheachadh le Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2014, ach às dèidh dà sheachdain shoirbheachail, chaidh aontachadh gum bu chòir do Sheachdain na Gàidhlig a bhuntainn do Dhùn Èideann air fad. A' tòiseachadh am bliadhna, tha Seachdain na Gàidhlig air a ruith le comataidh saor-thoileach, le taic bho Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus Oifigear Gàidhlig Iomairt Dhùn Èideann. Tha Seachdain na Gàidhlig a' dèanamh fèill air àite na Gàidhlig agus coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Seachdain na Gàidhlig was first run by the University of Edinburgh in 2014, but after two successful SnaG's, in Spring and Autumn 2014, it was agreed that Seachdain na Gàidhlig should belong to all of Edinburgh. Seachdain na Gàidhlig is now a city-wide festival run by a committee of volunteers, with support from the University of Edinburgh's Gaelic Officer and the Iomairt Dhùn Èideann Gaelic Officer. Seachdain na Gàidhlig is a celebration of Edinburgh's Gaelic community and Gaelic's place in the capital city.

Seachdain na Gàidhlig Committee 2017


Bria Mason

Tha Bria Mason air a bhith na h-Oifigear Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann bho 2013, agus tha i air a bhith os cionn Seachdain na Gàidhlig on a thòisich e ann an 2014. Tha MA Ceiltis agus MLitt Planadh agus Poileasaidh Cànain aice.

Bria Mason has been Gaelic Officer at the University of Edinburgh since 2013, and she has chaired Seachdain na Gàidhlig since its inception in 2014. She has an MA in Celtic and an MLitt in Language Policy and Planning.


Rona Lawson


Ford Buchanan

Tha Ford Buchanan air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig bho 2015. Thòisich e air cùrsa Ceiltis aig Colaiste Abaid a' Bhatail Nuaidh san t-Sultain 2016. Tha e na thidsear matamataig aig an Oilthigh Fosgailte.

Ford Buchanan has been learning Gaelic since 2015. He began the Celtic course at Newbattle Abbey College in September 2016. He is a mathematics teacher at the Open University.


Anndra Mac Neachdainn | Drew McNaughton

Tha Anndra ag ionnsachadh na Gàidhlig. Tha ùidh sònraichte aige ann am bàrdachd agus òrain Gàidhlig, gu h-àraidh dàin mu nàdair agus cruth-tìre agus laoidhean. An-dràsta, tha e ag obair aig Leabharlann Bàrdachd na h-Alba air cò-ordanachadh tachartasan. Tha e air a bhith a' fuireach agus ag obair ann an Dùn Èideann airson a' mhòr-chuid de na 20 bliadhna a dh'fhalbh. Thàinig e an toiseachd airson ceum a dhèanamh ann an cànanachas aig Oilthigh Dhùn Èideann.

Drew is a Gaelic learner with a great interest in Gaelic poetry and song, particularly on the themes of nature, landscape and the heroic ballads. Currently interim events coordinator at the Scottish Poetry Library, he has lived and worked in Edinburgh for the best part of the last 20 years after having studied linguistics at the University of Edinburgh.


Ruairidh Graham

Chaidh togadh is bogadh de Ruairidh ann am Breacais Ìosail. Gu dà chànanach, dh'fhàs e suas le Gàidhlig is ceòl, is an-diugh bidh e fhathast a' brosnachadh an dà chuid ann an iomadh dòigh. Tha eòlas aige air cuirmean cloinne, is cuideachd tha e air a bhith an sàs ann an iomadh pròiseict, a' brosnachadh na Gàidhlig an dà chuid ann an Alba is Èireann.

Ruairidh Graham hails from Lower Breakish on the Isle of Skye. Growing up bilingually in a musical family his interests naturally are fixed upon Gaelic and the arts. He has experience running cultural events for children, and has been involved in many Gaelic promotional activities both in Scotland and abroad.


Ann McCluskey

Tha Ann McCluskey na h-Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd airson Comunn na Gàidhlig ann an Dùn Èideann. Tha i à Eilean Leòdhais agus tha i air a bhith an sàs ann an Coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann airson 25 bliadhna.

Ann McCluskey is the Youth and Community Officer for Comunn na Gàidhlig in Edinburgh. She is from the Island of Lewis and has been involved in the Gaelic Community in Edinburgh for 25 years.


Kirsty Gibbins


Stuart Dunmore

'S e rannsaiche iar-dhotareil, stèidhte aig Oilthigh Dhùn Èideann, a th' ann an Stiùbhart Dunmore. Choisinn e PhD ann an sòisio-chànanachas na Gàidhlig ann an 2015 is e air rannsachadh a dhèanamh air caochladh chuspairean co-cheangailte ri poileasaidh is planadh cànain. An-dràsta tha Stiùbhart a stiùreadh rannsachaidh air cho cudromach 's a tha luchd-labhairt ùra na Gàidhlig do phoileasaidh ath-bheothachaidh cànain ann an Albainn 's an Albainn Nuaidh, Canada.

Stuart Dunmore is a postdoctoral researcher at the University of Edinburgh. He graduated with a PhD in Gaelic sociolinguistics in 2015 and has conducted research on various aspects of language policy and planning. Stuart is currently investigating the importance of 'new' Gaelic speakers to revitalisation efforts in Scotland and Nova Scotia, Canada.