Twibbon

twibbon

Cuir Twibbon ris an dealbh agad gus fios a leigeil do dhaoine gum bi sibh a' gabhail pàirt ann an SnaG.

Add a Twibbon to your photo to show that you're participating in SnaG.

Twibbon an-seo! | Get your Twibbon here!

Facebook | Twitter

Dèan Tweet mu Sheachdain na Gàidhlig

Tweet about Seachdain na Gàidhlig

Nuair a bhruidhneas tu mu ShnaG air Facebook no Twitter, cleachd an hashtag againn!

When you talk about SnaG on Facebook or Twitter, use our hashtag!

#SnaG2016

Seo agaibh beagan tweets a sgrìobh sinn fhìn.

Here are some bilingual tweets to get you started.

Cleachd Gàidhlig | Use Gaelic

Thoir a' chairt seo do charaid aig nach eil a' Ghàidhlig, agus cuidich iad gus na h-abairtean ionnsachadh.

Download this card with some basic Gaelic phrases on it and try to learn them this week. Come along to one of our events and try them out.

Buidhnean | Organisations

Am biodh an àite-gnìomhachas no buidheann agad airson àire na Gàidhlig a thogail tron t-seachdain? B' urrainn dhut sanasan sa Ghàidhlig a chur suas airson na seachdaine, no ceòl Gàidhlig a chluich.

Would your business or organisation like to help raise awareness of Gaelic throughout the week? Why not put up bilingual signs for the week, or play Gaelic music instead of English? If you need help with Gaelic, get in touch with us (details on the Volunteer page).