Latest Past Events

Turas na Leabharlainn | Library Tour

Scottish Poetry Library 5 Crichton's Cl, Edinburgh

Thigibh còmhla ri leabharlannaichean Jill Nic an Tòisich is Toni Velikova, an cuideachd Co-òrdanaiche Leasachadh Seiribheis na Gàidhlig Marcas Mac an Tuairneir airson turas eadar-obraicheil na Leabharlainn, a bheir sùil air stòras na Gàidhlig ann. Tron turas seo, gheibh luchd na Gàidhlig is daoine aig a bheil ùidh sa chànan is a chuid litreachas fiosrachadh … Continue reading "Turas na Leabharlainn | Library Tour"

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (do luchd-ionnsachaidh) | Change the world through Gaelic (for non-fluent speakers)

Air-loidhne | Online

Seallaidh an seisean seo do luchd-ionnsachaidh agus daoine aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig air ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air … Continue reading "Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (do luchd-ionnsachaidh) | Change the world through Gaelic (for non-fluent speakers)"

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig | Change the world through Gaelic

Air-loidhne | Online

Seallaidh an seisean seo ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. A session aimed at fluent … Continue reading "Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig | Change the world through Gaelic"