A’ cleachdadh na Gàidhlig air Instagram | Using Scottish Gaelic on Instagram

Air-loidhne | Online

Ionnsaich mu mar a tha daoine a’ cleachdadh Gàidhlig air Instagram san là an-diugh agus mar as urrainn dhut susbaint Instagram Gàidhlig agus dà-chànanach tarraingeach a chruthachadh. Learn about how Scottish Gaelic is being used on Instagram and how you can create fun, engaging Gaelic and bilingual content. Thèid an tachartas seo a lìbhrigeadh sa … Continue reading "A’ cleachdadh na Gàidhlig air Instagram | Using Scottish Gaelic on Instagram"

Ciorcal Comhrá Dún Éideann aig Seachdain na Gàidhlig – Edinburgh Irish Conversation Circle at Seachdain na Gàidhlig

Air-loidhne | Online

Gàidhlig: Cuiridh sinn fàilte mhòr ro charaidean Gàidhealach aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig na h-Èireann. Bidh sinn a' tighinn còmhla gach mìos airson ar cànan a chumail beò air ar bilean. Tha a' Ghàidhlig aig feadhainn sa bhuidhinn mar-tha agus cha bhi sibh air chall! Ged nach fhaod sinn tighinn còmhla le srùbag … Continue reading "Ciorcal Comhrá Dún Éideann aig Seachdain na Gàidhlig – Edinburgh Irish Conversation Circle at Seachdain na Gàidhlig"

Am blàr a-muigh sa Ghàidhlig | The Gaelic outdoors

Air-loidhne | Online

Tachartas air-loidhne gus bun-fhiosrachadh a thoirt do dh’oileanaich mu bhith a’ cleachdadh an fhearainn timcheall orra gus a bhith beò ann an dòigh nas seasmhaiche (rùrachd) agus a’ toirt dhaibh briathrachas ùr timcheall air lusan ràitheil agus mar a tha iad air an cleachdadh anns a’ Ghàidhlig a bharrachd air cuid de sgeulachdan is uirsgeulan … Continue reading "Am blàr a-muigh sa Ghàidhlig | The Gaelic outdoors"

Mar a tha òigridh airson pàirt a ghabhail sa Ghàidhlig air-loidhne | How Young People Want to Engage with Scottish Gaelic Online

Air-loidhne | Online

Ionnsaich mu thoraidhean suirbhidh nàiseanta air-loidhne a choimhead air mar a tha daoine òga ann an Alba airson Gàidhlig a chleachdadh air-loidhne. Learn about the insights gathered through a national survey of young people, looking at how they want to engage with Scottish Gaelic online. Thèid an tachartas seo a lìbhrigeadh sa Bheurla. Faodar faighinn … Continue reading "Mar a tha òigridh airson pàirt a ghabhail sa Ghàidhlig air-loidhne | How Young People Want to Engage with Scottish Gaelic Online"

Cearcall Còmhraidh ODÈ | UofE Gaelic Conversation Circle

Air-loidhne | Online

Bidh Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann a' coinneachadh gach Diardaoin airson beagan còmhraidh sa Ghàidhlig. Bidh sinn a' bruidhinn sa Ghàidhlig, ach tha fàilte ro luchd-ionnsachaidh agus fileantaich aig gach ìre ann; mura h-eil sibh comhfhurtail bruidhinn, faodaidh sibh èisteachd! The University of Edinburgh conversation circle meets each Thursday for relaxed Gaelic conversation. We speak … Continue reading "Cearcall Còmhraidh ODÈ | UofE Gaelic Conversation Circle"

Iorram | Boat Song film

Edinburgh Filmhouse 88 Lothian Road, Edinburgh

Sgrìonadh sònraichte den fhilm Iorram (2021), film aithriseach a ghlacas d’ aire a tha a’ coimhead air an dàimh eadar a’ Ghàidhlig agus na coimhearsnachdan iasgach sna h-Eileanan Siar. Tha am film air fhighe ri chèile bho nithean à tasglann fuaim na Gàidhlig, fhilmean an latha an-diugh de na h-eileanan, agus ceòl ùr bho Aidan … Continue reading "Iorram | Boat Song film"

An Fhèinne air-loidhne | The Fianna online

Air-loidhne | Online

A presentation on two websites related to the heritage of the Fianna, Gaisgeach.com by Ruairidh MacIlleathain and the Fionn Cycle Folklore Database by Dr. Natasha Sumner at Harvard University. The presentation will explain what can be found on both websites and how they can be used. A presentation on two websites related to the heritage … Continue reading "An Fhèinne air-loidhne | The Fianna online"

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig | Change the world through Gaelic

Air-loidhne | Online

Seallaidh an seisean seo ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. A session aimed at fluent … Continue reading "Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig | Change the world through Gaelic"

Turas na Leabharlainn | Library Tour

Scottish Poetry Library 5 Crichton's Cl, Edinburgh

Thigibh còmhla ri leabharlannaichean Jill Nic an Tòisich is Toni Velikova, an cuideachd Co-òrdanaiche Leasachadh Seiribheis na Gàidhlig Marcas Mac an Tuairneir airson turas eadar-obraicheil na Leabharlainn, a bheir sùil air stòras na Gàidhlig ann. Tron turas seo, gheibh luchd na Gàidhlig is daoine aig a bheil ùidh sa chànan is a chuid litreachas fiosrachadh … Continue reading "Turas na Leabharlainn | Library Tour"

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (do luchd-ionnsachaidh) | Change the world through Gaelic (for non-fluent speakers)

Air-loidhne | Online

Seallaidh an seisean seo do luchd-ionnsachaidh agus daoine aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig air ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air … Continue reading "Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (do luchd-ionnsachaidh) | Change the world through Gaelic (for non-fluent speakers)"