Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2020

Cèilidh Deireadh-sheachdain | Closing Cèilidh

November 13, 2020 @ 8:00 pm - 10:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Cuir crìoch air an t-seachdain le cèilidh! Cruinnich còmhla rinn air-loidhne aig 7f. Airson barrachd fìosrachaidh fhaighinn, coimhead air Facebook Chomann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann. Chì sinn ann sibh! Bidh an tachartas seo dà-chànanach. Finish the week with a cèilidh! Meet us online at 7pm. For more information, see Comann Ceilteach Oithigh Dhùn Èideann's Facebook page. We'll see you there! This event will be bilingual. Dà-chànanach | Bilingual Tha an tachartas seo an asgaidh, ach feumar clàradh air an duilleag…

Find out more »

November 2021

Tuigsean Nodha bho Rannsachadh air Gàidhlig, Dà-chànanachas, agus Poileasaidh-cànain | Recent Insights from Research on Gaelic, Bilingualism, and Language Policy

November 5, 2021 @ 3:00 pm - 4:30 pm
Air-loidhne | Online

Aig an tachartas seo, bidh buill de Bilingualism Matters Dhùn Èideann a’ taisbeanadh rannsachadh a rinn luchd-rannsachaidh Oilthigh Dhùn Èideann mu dhiofar chuspairean co-cheangailte ri Gàidhlig, dà-chànanas agus poileasaidh cànain san fharsaingeachd. At this event, members of Bilingualism Matters Edinburgh will present recent research conducted by researchers at the University of Edinburgh relating to various aspects of Gaelic, bilingualism, and wider language policy. Bidh an tachartas seo ann an Gàidhlig agus Beurla. Tha e an asgaidh, ach feumar clàradh. Cuir…

Find out more »

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig – Gaelic Song Cèilidh

November 5, 2021 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Air-loidhne | Online

Cèilidh chom-pàirteach - òrain ann an Gàidhlig (na h-Alba no na h-Èireann) no Breatnais. Tha fàilte ron a h-uile duine gus òran Gàidhlig /Breatnais/ Cuimris a ghabhail no a bhith ag èisteachd ris a’ chèilidh - bidh cothrom aig a h-uile duine a tha airson seinn gus òran a ghabhail. Participatory ceilidh - songs in Gaelic (Scottish or Irish) or Breton, all welcome to bring a Gaelic/Breton/Welsh song or listen in on the cèilidh - everyone who would like to…

Find out more »

Cearcall Chaluim

November 5, 2021 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Bidh Bothan a’ dearbhadh an àite air a dhuilleig Fhacebook/venue to be confirmed at www.facebook.com/BothanDE.

Tha Bothan glè thoilichte a bhith a' tabhainn òraid le Gillebrìde MacIlleMhaoil am-bliadhna, mun obair aige (cuspair ri dhearbhadh). Bidh an tachartas seo ga chumail mar chuimhne air Calum Camshron, agus a’ comharrachadh choimhearsnachdan, ealainean is dualchas nan Gàidheal san linn seo agus na ceanglaichean eatorra uile. Bothan are delighted to offer a lecture by Gillebrìde MacIlleMhaoil this year, looking at his work (subject to be confirmed). This event will be held in memory of Calum Cameron, and celebrate Gaelic…

Find out more »

A’ mairsinn tron Stoirm | Weathering the Storm

November 6, 2021 @ 10:30 am - 12:00 pm
Glasgow Science Centre (COP Green Zone)

A' mairsinn tron Stoirm: Bàird na h-Alba a' bruidhinn air Seasmhachd agus Dèiligeadh ri Gnàth-shìde (Pàirt de COP26) Weathering the Storm: Scottish Poets Discuss Climate Change Resilience and Adaptation (Part of COP26) Bidh triùir bhàrd Albannach, Roseanne Watt à Sealtainn, le Pàdraig MacAoidh agus Dòmhnall S. Moireach, an dithis aca a Leòdhas, a’ leughadh na h-obrach aca a tha a’ meòrachadh air na dùbhlain a tha ro choimhearsnachdan eileanach mar thoradh air atharrachadh na gnàth-shìde agus air a’ crìonadh eag-eòlasach…

Find out more »

Luadh le mire (Còisir Ghàidhlig Lodainn) | Waulking frolic (Lothian Gaelic Choir)

November 8, 2021 @ 4:30 pm - 5:00 pm
Air-loidhne | Online

Seinnidh sinn, agus mìnichidh sinn Òrain Luaidh. Mar as trice b’ e boireannaich a bhiodh a’ luadhadh gus clò a dhèanamh tiugh le bhith ga lùghdachadh, agus bhiodh iad a’ seinn cuideachd gus an obair a dhèanamh nas fhasa. Am measg luchd-imrich Albannach do Chanada, bhiodh na fir a’ seinn cuideachd. We will perform and explain about waulking songs, Orain Luaidh. Waulking was done usually by women to thicken tweed by shrinking it, and the lengthy task lightened by singing.…

Find out more »

A’ cleachdadh na Gàidhlig air TikTok | Using Scottish Gaelic on TikTok

November 9, 2021 @ 12:00 pm - 12:40 pm
Air-loidhne | Online

Ionnsaich mu mar a tha daoine a’ cleachdadh Gàidhlig air TikTok san là an-diugh agus mar as urrainn dhut bhideothan Gàidhlig agus dà-chànanach tarraingeach a chruthachadh. Learn about how Scottish Gaelic is being used on TikTok and how you can create fun, engaging Gaelic and bilingual videos. Thèid an tachartas seo a lìbhrigeadh sa Bheurla. Faodar faighinn chun tachartas an-asgaidh, ach feumaidh tu clàradh air a shon, agus thèid a lìbhrigeadh air Zoom. Lean an ceangal gu h-ìosal gus do…

Find out more »

DIY lusan-crochte | DIY hanging plants

November 9, 2021 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Cheviot room, Pleasance Student Union, 60 Pleasance
Edinburgh, EH8 9TJ United Kingdom
+ Google Map
£5

Dèan an crochadair plannt agaibh fhèin! Dòigh fhurasta is àlainn airson ur lusan a thaisbeanadh, a' cleachdadh dìreach sreang/ rop, 's urrainn dhuinn lusan-crochte a dhèanamh. Bidh taisbeanadh ceum air cheum ann agus aig deireadh bidh poit chrochte agad. Make your own hanging basket! An easy and lovely way to display your plants, using just string and rope, you can make a hanging plant. After a step by step demonstration, you’ll have you own hanging pot. Bidh an tachartas seo…

Find out more »

Ionadan Gàidhlig ann an Alba | Gaelic Centres in Scotland

November 9, 2021 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Air-loidhne | Online

Ann an Dùn Èideann agus bailtean eile ann an diofar phàirtean de dh'Alba (Glaschu, Inbhir Nis, Steòrnabhagh is eile) thathas ag amas air ionadan Gàidhlig no 'hubs' a stèidheachadh. Àiteachan cruinneachaidh airson coinneamhan, tachartasan agus neartachadh conaltradh is coimhearsnachd. Aig an tachartas seo cluinnear mu na h-iomairtean seo agus mar a chuireas iad ri neartachadh na Gàidhlig ann an Alba. There are campaigns in Edinburgh and other towns and cities in Scotland (Glasgow, Inverness, Stornoway and more) to establish Gaelic…

Find out more »

A’ Dèanamh film – toiseach gu deireadh | Making a film – from start to finish

November 10, 2021 @ 11:00 am - 2:00 pm
Air-loidhne | Online

Tha FilmG na cho-fharpais airson filmichean goirid sa Ghàidhlig a tha a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig tro shusbaint chruthachail. Sa bhùth-obrach seo, bheir sinn sùil air na prìomh rudan uile a dh’fheumas tu ionnsachadh mu bhith a’ dèanamh film fìor mhath. Bho bhith a’ cruthachadh beachd-smaoin an toiseach, gu bhith a’ deasachadh an fhilm mu dheireadh, tha sinn a’ toirt sùil air a h-uile rud. FilmG is a Gaelic short film competition that aims to promote the use of Gaelic…

Find out more »
+ Export Events