Mar deidhinn / About

Chaidh Seachdain na Gàidhlig a stèidheachadh le Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2014, ach às dèidh dà sheachdain shoirbheachail, chaidh aontachadh gum bu chòir do Sheachdain na Gàidhlig a bhuntainn do Dhùn Èideann air fad. Tha Seachdain na Gàidhlig air a ruith le comataidh saor-thoileach, le taic bho Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha Seachdain na Gàidhlig a’ dèanamh fèill air àite na Gàidhlig agus coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Seachdain na Gàidhlig was first run by the University of Edinburgh in 2014, but after two successful SnaG’s, in Spring and Autumn 2014, it was agreed that Seachdain na Gàidhlig should belong to all of Edinburgh. Seachdain na Gàidhlig is now a city-wide festival run by a committee of volunteers, with support from the University of Edinburgh’s Gaelic Officer. Seachdain na Gàidhlig is a celebration of Edinburgh’s Gaelic community and Gaelic’s place in the capital city.