Cèilidh Deireadh-sheachdain | Closing Cèilidh

Cuir crìoch air an t-seachdain le cèilidh! Cruinnich còmhla rinn air-loidhne aig 7f. Airson barrachd fìosrachaidh fhaighinn, coimhead air Facebook Chomann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann. Chì sinn ann sibh! Bidh an tachartas seo dà-chànanach.

Finish the week with a cèilidh! Meet us online at 7pm. For more information, see Comann Ceilteach Oithigh Dhùn Èideann’s Facebook page. We’ll see you there! This event will be bilingual.

Dà-chànanach | Bilingual

Tha an tachartas seo an asgaidh, ach feumar clàradh air an duilleag Facebook: https://www.facebook.com/ancomannceilteach/

This event is free, but attendees must register on the Facebook page: https://www.facebook.com/ancomannceilteach/

SRÙBAG – Cèilidh Òran le Còisir Ghàidhlig Lodainn | Song Ceilidh with the Lothian Gaelic Choir

Thigibh air-loidhne airson cèilidh òran thar chrìochan, le Còisir Ghàidhlig Lodainn aig an stiùir. Bidh a’ chèilidh air aoigheachd Linn Phipps is Marcas Mac an Tuairneir, le seinneadairean na còisir a’ seinn òrain thraidiseanta is ùr le cothrom aig gach duine an làthair òran a ghabhail cuideachd.

Come online for a song cèilidh across borders, led by Lothian Gaelic Choir. The cèilidh will be hosted by Linn Phipps and Marcas Mac an Tuairneir, with soloists from the choir performing Gaelic songs, traditional and contemporary, and a chance for all participants to give us a song.

Dà-chànanach | Bilingual

Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann | UofE Gaelic Conversation Circle

Thigibh ann airson cearcall còmhraidh càirdeil. Bidh sinn a’ coinneachadh turas gach seachdain air Zoom. Thoir leat srùpag agus bruidhinn anns a’ Ghàidhlig!

Join us for a relaxed conversation in Gaelic. We meet once a week via Zoom. Feel free to grab a hot beverage and come along for a chat or just a listen!

Gàidhlig | Gaelic

Cuir post-d gu bria.mason@ed.ac.uk gus ceangal agus facal-faire Zoom fhaighinn.

Please email bria.mason@ed.ac.uk for the Zoom link and password.

Gàidhlig air Instagram | Gaelic on Instagram

Tha an seisean seo na chothrom dhut ionnsachadh mu na h-innealan agus na sgilean as urrainn dhut cleachdadh gus susbaint spòrsail is inntinneach a chruthachadh airson TikTok agus Instagram, le molaidhean air mar as urrainn dhut susbaint Gàidhlig agus dà-chànanach a chur a-mach agus an luchd-leantainn as motha a ruighinn as urrainn dhut.

This session is an opportunity for you to learn about the tools and skills you can use to make fun and exciting content for TikTok and Instagram, with tips on how you can lay out Gaelic and bilingual content and reach the biggest audience you can.

Beurla | English

Tha an tachartas seo an asgaidh, ach feumar clàradh tron cheangal seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/118932768111

This event is free, but participants must register via this link: https://www.eventbrite.co.uk/e/118932768111

Atharrachadh na gnàth-sìde: an staing agus an àm ri teachd | Climate change: the crisis and the future

Taisbeanaidhean agus còmhradh air staing na gnàth-sìde agus na tha i a’ ciallachadh airson an àma ri teachd ann an Alba agus air feadh an t-saoghail

Presentations and discussion about the climate crisis and what it means for the future in Scotland and worldwide

Gàidhlig | Gaelic

Faodaidh tu pàirt a ghabhail leis an fhiosrachadh Zoom seo:

You can take part via Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86231417768?pwd=QTJ5aWJCeEZlTzdqdDA3VGhEWW8yZz09

Meeting ID: 862 3141 7768
Passcode: 606750

Uisge-beatha & Ainmean-àite | Whisky & Place Names

Gabh drama agus socraich thu fhèin airson òraid air-loidhne mun Ghàidhlig ann an ainmean uisge-beatha, le fiosrachadh mu Chruithnis agus Lochlannais cuideachd!

Pour yourself a dram and settle in for this online talk about Gaelic in the names of Scottish whiskies, with some Pictish and Norse thrown in for good measure!

Tha an tachartas seo an-asgaidh, ach feumar clàradh. Cuir post-d gu Bria Mason aig bria.mason@ed.ac.uk gus fiosrachadh Zoom fhaighinn.

This event is free, but attendees must register. Please email Bria Mason at bria.mason@ed.ac.uk to receive Zoom meeting details.

Beurla | English

Luadh Le Mire: live luadh performance

Seinnidh sinn, agus mìnichidh sinn mu, Òrain Luaidh, beò air Zoom. Mar as trice b’ e boireannaich a bhiodh a’ luadhadh gus clò a dhèanamh tiugh le bhith ga lùghdachadh, agus bhiodh iad a’ seinn cuideachd gus an obair fhada chruaidh a dhèanamh nas fhasa. An dòchas gun urrainn dhuibh pàirt a ghabhail ann còmhla ruinn gu pearsanta an ath-bhliadhna!

We will perform and explain about waulking songs, Orain Luaidh, live on Zoom. Waulking was done usually by women to thicken tweed by shrinking it, and the lengthy task lightened by singing. Amongst Scots migrants to Canada, men would sing too. Hopefully next year you can join in in person!

Dà-chànanach | Bilingual

Zoom:

Meeting ID: 766 4912 7844

Passcode: 2fSf4E0

Seisean fiosrachaidh mu Shailm Ghàidhlig | Introduction to Gaelic psalm singing

Seisean fiosrachaidh mun t-seòrsa shònraichte seo de dh’adhradh tro sheinn, le salmair aig coitheanal Gàidhlig Eaglais nam Manach Liath.

An introduction to this distinctive form of sung worship by a precentor of the Gaelic congregation of Greyfriars Kirk.

Tha an tachartas seo an asgaidh, ach feumar clàradh. Cuir post-d gu: sneddon.duncan@gmail.com

This event is free, but participants must register. To register, email sneddon.duncan@gmail.com

Dà-chànanach | Bilingual

An Comunn Gàidhealach eCèilidh

Cèilidh teaghlaich bhiortail gus tàlant nan daoine òga anns a’ choimhearsnachd Ghàidhlig againn an Dùn Èideann a thaisbeanadh! Thèid an eCèilidh a shealltainn air an duilleig Facebook agam.

Virtual family cèilidh to showcase the talent of young people in our Edinburgh Gaelic community! Please join us for music, songs, dancing, and a celebration of Gaelic culture. The eCèilidh will be shown on our Facebook page.

Dà-chànanach | Bilingual

Cearcall Chaluim

Bidh Ealasaid Nic an Tuairneir a’ toirt òraid seachad mun obair aice le dràma an cuimhneachan Calum Camshron. An uair sin, bidh cothrom còmhraidh agus seisean-ciùil a’ dol fad an còrr den fheasgar le Alasdair MacIlleBhàin.

Elspeth Turner will be giving a talk on her work with drama in memory of Calum Cameron. Afterward, there will be a chance to chat and a music session for the rest of the evening with Alasdair Whyte.

Faodaidh sibh clàradh aig: https://www.eventbrite.co.uk/e/cearcall-chaluim-tickets-124916788477?aff=ebdssbonlinesearch

Attendees can register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/cearcall-chaluim-tickets-124916788477?aff=ebdssbonlinesearch

Gàidhlig | Gaelic