Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2019

Cèilidh

November 2 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Augustine United church, 41 George IV Bridge
Edinburgh, EH1 1EL United Kingdom
+ Google Map

Alasdair MacIlleBhàin: Mairead NicNeacail is Stiùbhart MacDhòmhnaill air giòtar còmhlar rithe; Blásdach, ceòl is òrain traidiseanta à Èirinn is Alba; Niall MacLure, pìobaire. Tè de na cuirmean mìosal againn, a bhios a’ gabhail àite air 5 Dàmhair, 2 Dùblachd 2019 agus 1 Geararan 2020. Bidh an tachartas seo dà-chànanach.  Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Alasdair Whyte; Margaret Nicolson & Stewart MacDonald, her guitar backing man; Blásdach, Irish and Scottish traditional music and songs;…

Find out more »

Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba | Wild and Majestic: Romantic Visions of Scotland

November 8 @ 10:00 am - November 10 @ 5:00 pm
£7.50 – £10

Tha cruth-tìre suaicheanta na Gàidhealtachd, eachdraidh ghaisgeil, tartan agus a’ phìob mhòr am measg nan ìomhaighean as aithnichte de dh’Alba airson iomadh duine air feadh an t-saoghail an-diugh. Le taisbeanaidhean làn fiosrachaidh agus buill-taisbeanaidh suaicheanta, tha an taisbeanadh seo a’ sealltainn mar a dh'fhàs seallaidhean romansach de Ghàidhealtachd na h-Alba gu bhith mar shamhlaidhean de dhearbh-aithne na h-Alba san fharsaingeachd. The cultar agus cànan na Gàidhlig mar phàirt den taisbeanadh seo, agus tha susbaint an taisbeanaidh dà-chànanach. Tha an tachartas…

Find out more »

Am Measg nan Craobh | Amongst the Trees

November 8 @ 1:30 pm - 3:30 pm
Holyrood Park Education Centre EH8 8HG, 1 Queen's Drive
Edinburgh, EH8 8HG United Kingdom
+ Google Map

Am Measg nan Craobh Thig còmhla ri Bria Mason, Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann airson feasgar de sgeulachdan fo na craobhan ann am Pàirc an Ròid. Gabh cuairt agus coimhead air na diofar sheòrsaichean chraobhan fhad ’s a tha thu ag èisteachd ri sgeulachdan seann is ùr mu chraobhan sa Ghàidhlig. Bidh an tachartas seo anns a’ Ghàidhlig. Tha tiocaidean saor an-asgaidh tro Àrainneachd Eachdraidheil Alba. Amongst the Trees Join University of Edinburgh Gaelic Officer Bria Mason for an afternoon…

Find out more »

Turas Gàidhlig: Fiadhaich Glòrmhor | Gaelic Tour: Wild and Majestic

November 8 @ 2:00 pm - 3:00 pm
Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba / National Museum of Scotland, Chambers St
Edinburgh, EH1 1JF United Kingdom
+ Google Map

Chan eil àiteachan air fhàgail air an tachartas seo. Thig còmhla ris an Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, airson turas fiosrachail den taisbeanadh aig an Taigh-tasgaidh Nàiseanta ‘Wild and Majestic’. Thèid an turas seo a thoirt seachad sa Ghàidhlig agus bidh e freagarrach airson fileantaich agus luchd-ionnsachaidh. Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn.  This event is now fully booked. Join Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart, University of the Highlands and…

Find out more »

Cearcall Chaluim: Guthan Leòdhais | Cearcall Chaluim: Lewis Voices

November 8 @ 6:00 pm - 11:59 pm
The Old Dr Bell’s Baths, 121 Great Junction Street
Edinburgh, EH6 5LD
+ Google Map
£16

Òraid ann an Gàidhlig le Agnes Rennie (Urras Oighreachd Ghabhsainn, Acair) agus cuirm-ciùil le Norrie MacIomhair, le taic-chiùil bho sgoilearan Sheumais Ghilleasbuig agus Riomball. Tachartas bliadhnail mar chuimhneachan air Calum Camshron. Bidh an tachartas seo anns a' Ghàidhlig. Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Lecture in Gaelic by Agnes Rennie (Urras Oighreachd Ghabhsainn, Acair) and performance by Norrie MacIver, with musical support from the students of James Gillespie’s High School and Riomball. An annual…

Find out more »

Taigh-seinnse Waverley | Waverley Pub

November 9 @ 11:30 am - November 17 @ 11:59 pm
The Waverley, 3-5 St Mary's St EH1 1TA + Google Map

Thigibh dhan a' Waverley air feadh Seachdain na Gàidhlig far am bi bòrd neo dhà glèidhte airson luchd na Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Thig airson pinnt, fuirich airson cnacaireachd! Bidh an tachartas seo anns a' Ghàidhlig.  Cha bhi an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Join us at the Waverley throughout Edinburgh Gaelic Festival where there will be a couple of tables reserved for Gaelic speakers  and learners throughout the week. Come for a pint,…

Find out more »

Fèill na Gàidhlig | Community Gaelic Fair

November 9 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Grassmarket Community Project, 86 Candlemaker Row
Edinburgh, EH1 2QA
+ Google Map

Gabh srùpag fhad 's a gheibh sibh a-mach mu Ghàidhlig ann an Dùn Èideann bho bhuidhnean ionadail is nàiseanta. Coinnich ri muinntir na Gàidhlig sa bhaile. Tha fàilte ro theaghlaich! Bidh an tachartas seo dà-chànanach.  Bidh an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Enjoy a tea or a coffee while chatting with local and national Gaelic groups who will be hosting tables - find out what's on offer in Gaelic Edinburgh! A chance for the Gaelic…

Find out more »

Cànan is Cèic

November 9 @ 3:30 pm - 5:00 pm
Thomas J Walls, Forrest Rd
Edinburgh, EH1 2QN United Kingdom
+ Google Map

Bidh Cànan is Cèic a' tighinn còmhla airson srupag gach Disathairne den bhliadhna. Cuiridh sinn fàilte cridheil ri càch-a-chèile a bhios deònach Gàidhlig a bhruidhinn, ge b' iad luchd-toiseachaidh no fileantaich! Thòisich Cànan is Cèic ann an 2013 mar fhreagairt don ghann de chothroman cleachdaidh a bh' ann airson oileanaich na Gàidhlig. Cànan is Cèic meets for a cuppa each Saturday of the year. We welcome everyone who is willing to speak Gaelic, whether a beginner or fluent speaker! Cànan…

Find out more »

Seirbheis Eaglais nam Manach Liath | Gaelic Service at Greyfriars’ Kirk

November 10 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Greyfriars Highland Kirk, Greyfriars Place
Edinburgh, EH1 2QQ United Kingdom
+ Google Map

Bidh seirbhisean Gàidhlig gan cùmail gach Dòmhnach aig 12:30f, an dèidh na seirbhis Bheurla, agus bidh fàilte romhaibh uile. Tha an teagasg anns a’ choimheanal Ghàidhlig againn, mar a tha anns a’ choimheanal Bheurla, gu math eadar-eaglaiseach, le Clèirich (chan ann a-mhàin bho Eaglais na h-Alba ach bhon Eaglais Shaor agus bhon Eaglais Shaor Leantainneach) agus Càitligich a’ searmonachadh agus a’ gabhail pàirt san aoradh. Gaelic language services are held on Sundays at 12.30pm following the English language service, and…

Find out more »

Cròileagan – Gaelic playgroup

November 11 @ 9:30 am - 11:30 pm
Leith Community Centre, 12a New Kirkgate
Leith, EH6 6AD
+ Google Map
50p

Cròileagan ’S e a th’ ann an cròileagan buidheann cluiche do chlann fo aois 5 a bheir blasad den Ghàidhlig do chlann òg agus an luchd-cùraim. Bidh sinn a' cleachdadh faclan sìmplidh Gàidhlig agus òrain cluiche - chan fheum Gàidhlig a bhith agad airson a bhith an làthair. Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a' ruigsinn. Tiocaidean aig an doras Cròileagan - Gaelic playgroup   Cròileagan are playgroups for children under five; to introduce Gaelic to young…

Find out more »
+ Export Events