Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2020

Tuigsean ùra bho Rannsachadh air a’ Ghàidhlig agus Dà-chànanachas | Recent Insights from Research on Gaelic and Bilingualism

November 6 @ 3:00 pm - 4:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Aig an tachartas seo, bidh buill de Bilingualism Matters, nam measg an t-Àrd Ollamh Antonella Sorace, an Dr Vicky Chondrogianni, an Dr Tòmas Bak, agus an t-Àrd Ollamh Raibeart Dunbar, a’ taisbeanadh rannsachadh a rinneadh bho chionn ghoirid a’ buntainn ri diofar thaobhan de Ghàidhlig agus dà-chànanas a tha buntainneach ri diofar thaobhan de phoileasaidh Gàidhlig. At this event, members of Bilingualism Matters, including Prof. Antonella Sorace, Dr Vicky Chondrogianni, Dr Thomas Bak, and Prof. Robert Dunbar, will present recent…

Find out more »

Srùbag 5! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Gaelic Song Cèilidh

November 6 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Cèilidh chom-pàirteach - òrain ann an Gàidhlig (na h-Alba no na h-Èireann) no Breatnais. Tha fàilte ron a h-uile duine gus òran Gàidhlig / Breatnais a ghabhail no a bhith ag èisteachd ris a' chèilidh - bidh cothrom aig a h-uile duine a tha airson seinn gus òran a ghabhail. Participatory ceilidh - songs in Gaelic (Scottish or Irish) or Breton, all welcome to bring a Gaelic/Breton song or listen in on the ceilidh - everyone who would like to…

Find out more »

Cearcall Chaluim

November 6 @ 8:00 pm - 11:59 pm
Air-loidhne | Online
£10

Bidh Ealasaid Nic an Tuairneir a' toirt òraid seachad mun obair aice le dràma an cuimhneachan Calum Camshron. An uair sin, bidh cothrom còmhraidh agus seisean-ciùil a' dol fad an còrr den fheasgar le Alasdair MacIlleBhàin. Elspeth Turner will be giving a talk on her work with drama in memory of Calum Cameron. Afterward, there will be a chance to chat and a music session for the rest of the evening with Alasdair Whyte. Bidh sinn a' cur an òraid…

Find out more »

An Comunn Gàidhealach eCèilidh

November 7 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Cèilidh teaghlaich bhiortail gus tàlant nan daoine òga anns a’ choimhearsnachd Ghàidhlig againn an Dùn Èideann a thaisbeanadh! Thèid an eCèilidh a shealltainn air an duilleig Facebook agam. Virtual family cèilidh to showcase the talent of young people in our Edinburgh Gaelic community! Please join us for music, songs, dancing, and a celebration of Gaelic culture. The eCèilidh will be shown on our Facebook page. Dà-chànanach | Bilingual

Find out more »

Seisean fiosrachaidh mu Shailm Ghàidhlig | Introduction to Gaelic psalm singing

November 8 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Seisean fiosrachaidh mun t-seòrsa shònraichte seo de dh'adhradh tro sheinn, le salmair aig coitheanal Gàidhlig Eaglais nam Manach Liath. An introduction to this distinctive form of sung worship by a precentor of the Gaelic congregation of Greyfriars Kirk. Tha an tachartas seo an asgaidh, ach feumar clàradh. Cuir post-d gu: sneddon.duncan @ gmail.com This event is free, but participants must register. To register, email sneddon.duncan @ gmail.com Dà-chànanach | Bilingual

Find out more »

Luadh Le Mire: live luadh performance

November 9 @ 7:00 pm - 7:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Seinnidh sinn, agus mìnichidh sinn mu, Òrain Luaidh, beò air Zoom. Mar as trice b’ e boireannaich a bhiodh a’ luadhadh gus clò a dhèanamh tiugh le bhith ga lùghdachadh, agus bhiodh iad a’ seinn cuideachd gus an obair fhada chruaidh a dhèanamh nas fhasa. An dòchas gun urrainn dhuibh pàirt a ghabhail ann còmhla ruinn gu pearsanta an ath-bhliadhna! We will perform and explain about waulking songs, Orain Luaidh, live on Zoom. Waulking was done usually by women to…

Find out more »

Uisge-beatha & Ainmean-àite | Whisky & Place Names

November 9 @ 7:45 pm - 8:45 pm
Air-loidhne | Online
Free

Gabh drama agus socraich thu fhèin airson òraid air-loidhne mun Ghàidhlig ann an ainmean uisge-beatha, le fiosrachadh mu Chruithnis agus Lochlannais cuideachd! Pour yourself a dram and settle in for this online talk about Gaelic in the names of Scottish whiskies, with some Pictish and Norse thrown in for good measure! Tha an tachartas seo an-asgaidh, ach feumar clàradh. Cuir post-d gu Bria Mason aig bria.mason @ ed.ac.uk gus fiosrachadh Zoom fhaighinn. This event is free, but attendees must register.…

Find out more »

Atharrachadh na gnàth-sìde: an staing agus an àm ri teachd | Climate change: the crisis and the future

November 10 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Taisbeanaidhean agus còmhradh air staing na gnàth-sìde agus na tha i a' ciallachadh airson an àma ri teachd ann an Alba agus air feadh an t-saoghail Presentations and discussion about the climate crisis and what it means for the future in Scotland and worldwide Gàidhlig | Gaelic Faodaidh tu pàirt a ghabhail leis an fhiosrachadh Zoom seo: You can take part via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86231417768?pwd=QTJ5aWJCeEZlTzdqdDA3VGhEWW8yZz09 Meeting ID: 862 3141 7768 Passcode: 606750

Find out more »

Gàidhlig air Instagram | Gaelic on Instagram

November 11 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Tha an seisean seo na chothrom dhut ionnsachadh mu na h-innealan agus na sgilean as urrainn dhut cleachdadh gus susbaint spòrsail is inntinneach a chruthachadh airson TikTok agus Instagram, le molaidhean air mar as urrainn dhut susbaint Gàidhlig agus dà-chànanach a chur a-mach agus an luchd-leantainn as motha a ruighinn as urrainn dhut. This session is an opportunity for you to learn about the tools and skills you can use to make fun and exciting content for TikTok and Instagram,…

Find out more »

Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann | UofE Gaelic Conversation Circle

November 12 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Thigibh ann airson cearcall còmhraidh càirdeil. Bidh sinn a' coinneachadh turas gach seachdain air Zoom. Thoir leat srùpag agus bruidhinn anns a' Ghàidhlig! Join us for a relaxed conversation in Gaelic. We meet once a week via Zoom. Feel free to grab a hot beverage and come along for a chat or just a listen! Gàidhlig | Gaelic Cuir post-d gu bria.mason @ ed.ac.uk gus ceangal agus facal-faire Zoom fhaighinn. Please email bria.mason @ ed.ac.uk for the Zoom link and…

Find out more »
+ Export Events