Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2019

Cròileagan | Gaelic Play Group

November 11 @ 12:30 pm - 2:30 pm
Leith Community Centre, 12a New Kirkgate
Leith, EH6 6AD
+ Google Map
50p

Cròileagan ’S e a th’ ann an cròileagan buidheann cluiche do chlann fo aois 5 a bheir blasad den Ghàidhlig do chlann òg agus an luchd-cùraim. Bidh sinn a' cleachdadh faclan sìmplidh Gàidhlig agus òrain cluiche - chan fheum Gàidhlig a bhith agad airson a bhith an làthair. Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a' ruigsinn. Tiocaidean aig an doras Cròileagan - Gaelic playgroup Cròileagan are playgroups for children under five; to introduce Gaelic to young…

Find out more »

Cuairt ann an Coille a’ Mhorair Ancrum | A walk in Lord Ancrum’s wood

November 11 @ 1:30 pm - 3:00 pm
Newbattle Abbey College, Newbattle Rd,
Newbattle, Dalkeith, EH22 3LL
+ Google Map
£5

Cuairt tro choille a’ Mhorair Ancrum le fiosrachadh mu dhualchas agus craobhan. Bidh an tachartas seo dà-chànanach. Chan eil an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Airson tiocaidean a cheannach, cuir fios gu Colaiste Abaid a' Bhatail Nuaidh. A walk through Lord Ancrum's wood with information on folklore and trees. This event will be bilingual.  This event is not wheelchair accessible. To purchase tickets, please contact Newbattle Abbey College. 

Find out more »

Àinmean-àite Gàidhlig Dhùn Èideann | Gaelic Placenames of Edinburgh

November 11 @ 6:45 pm - 8:15 pm
Appleton Tower G.05, Appleton Tower
Edinburgh, EH8 9LE United Kingdom
+ Google Map

Ged a chluinnear e gu tric, chan eil e fìor nach robh Gàidhlig riamh ga bruidhinn ann an Dùn Èideann. Bidh an òraid seo a' toirt sùil air ainmean-àite ann an agus timcheall air Dùn Èideann le tùsan Gàidhlig, air an robh buaidh aig a' Ghàidhlig agus a chaidh an cruthachadh le luchd na Gàidhlig san linn againn fhìn. Bidh an tachartas seo sa Bheurla. Tha e an asgaidh, agus chan fheumar clàradh. That 'Gaelic was never spoken in Edinburgh'…

Find out more »

Cròileagan | Gaelic Playgroup

November 12 @ 9:15 am - 11:15 am
Taobh na Pàirce Primary School Edinburgh, EH6 5NQ EH65NQ United Kingdom + Google Map
50p

Cròileagan ’S e a th’ ann an cròileagan buidheann cluiche do chlann fo aois 5 a bheir blasad den Ghàidhlig do chlann òg agus an luchd-cùraim. Bidh sinn a' cleachdadh faclan sìmplidh Gàidhlig agus òrain cluiche - chan fheum Gàidhlig a bhith agad airson a bhith an làthair. Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuidhle a' ruigsinn. Tiocaidean aig an doras Cròileagan - Gaelic playgroup Cròileagan are playgroups for children under five; to introduce Gaelic to young…

Find out more »

Sgrìobhadh acadaimeagach sa Ghàidhlig | Academic writing in Gaelic

November 13 @ 2:00 pm - 5:00 pm
50 Ceàrnag Sheòrais, Oilthigh Dhùn Èideann, 50 George Square
Edinburgh, United Kingdom
+ Google Map

Sgrìobhadh acadaimeagach sa Ghàidhlig Ged a tha barrachd chothroman ann Gàidhlig a chleachdadh aig ìre acadaimeagach, tha dì-mhisneachd no dì-chomas fhathast gar cumail bho bhith ga dhèanamh. ’S e bùth-obrach a bhios ann le luchd-stiùiridh comasach air a’ Ghàidhlig airson stiùireadh a thoirt do dhaoine a tha ag iarraidh Gàidhlig a chleachdadh aig ìre acadamaigeach. Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig. Chan fheumar clàradh. Academic writing in Gaelic Though there are more opportunities than ever to use Gaelic at an…

Find out more »

Turas de Sheann Dùn Èideann | A Tour of Old Edinburgh

November 13 @ 3:00 pm - 4:30 pm
50 Ceàrnag Sheòrais, Oilthigh Dhùn Èideann, 50 George Square
Edinburgh, United Kingdom
+ Google Map
£5

Turas de Sheann Dùn Èideann Turas de Sheann Dùn Èideann le fiosrachadh mu ainmean-àite, cànan is cultar. Airson tiocaid a' cheannach, faighaibh ann an conaltradh leis a' cholaiste air loidhne. Bidh an tachartas seo sa Bheurla. Airson tiocaid a cheannach, cuiribh fios dhan Cholaiste fhèin. A Tour of Old Edinburgh A tour of Old Edinburgh with information about place-names, language, and culture. This event will be in English. To purchase a ticket, contact the college online.

Find out more »

Òran-mòr na Gàidhlig: an t-àm a dh’fhalbh is an t-àm an àm a tha an làthair | The Gaelic Ballad: Past & Present

November 13 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Scottish Poetry Library, 5 Crichton's Cl
Edinburgh, EH8 8DT United Kingdom
+ Google Map
£5

Òran-mòr na Gàidhlig: an t-àm a dh'fhalbh is an t-àm an àm a tha an làthair Tha traidisean nan òran-mòr anns a’ Ghàidhlig a’ dol air ais còrr is mìle bliadhna. Bidh an tachartas seo aig Leabharlann Bàrdachd na h-Alba a’ coimhead air an traidisean sin bho na meadhan aoisean chun an latha an-diugh, a’ toirt còmhla bàird/seinneadairean is eòlaichean airson oidhche a bhios an dà chuid ceòlmhor is fiosrachail. Tha tiocaidean ri reic air loidhne. The Gaelic Ballad: Past…

Find out more »

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (airson luchd-ionnsachaidh) | Change the Word Through Gaelic (for learners)

November 14 @ 10:00 am - 12:00 pm
Pàrlamaid na h-Alba | The Scottish Parliament, The Scottish Parliament
Edinburgh, EH99 1SP
+ Google Map

Seallaidh an seisean seo do luchd-ionnsachaidh agus daoine aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig air ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. Bidh an seisean eadar-obraicheil seo anns a’ Bheurla. Feumar clàradh ro-làimh: gus àite a ghlèidheadh, cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot…

Find out more »

Cuairt timcheall Ionad Cruinneachaidhean Taighean-tasgaidh | Museums Collections Centre tour

November 14 @ 11:00 am - 12:00 pm
Museum Collections Centre, 10 Broughton Market EH3 6NU + Google Map

Thigibh air cuairt timcheall Ionad Cruinneachaidhean Taighean-tasgaidh Dhùn Èideann. Tha mìltean de nithean eadar-dhealaichte againn san Ionad Cruinneachaidhean, thar Eachdraidh Sòisealta, Ealainn Gnìomhach agus Oigridh. Thig is ionnsaich beagan mu dheidhinn obair an t-seirbheis, eachdraidh a' bhaile agus nithean cudthromach a tha sinn a' coimhead às dèidh. Bidh an tachartas seo anns a' Ghàidhlig. Airson clàradh, cuir post-d gu: anna.macquarrie@edinburgh.gov.uk Gu mì-fhortanach cha bhi an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Take a tour of the…

Find out more »

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (airson fileantaich) | Change the Word Through Gaelic (for fluent speakers)

November 14 @ 2:30 pm - 4:30 pm
Pàrlamaid na h-Alba | The Scottish Parliament, The Scottish Parliament
Edinburgh, EH99 1SP
+ Google Map

Seallaidh an seisean seo ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. Bidh an seisean eadar-obraicheil seo anns a’ Ghàidhlig. Feumar clàradh ro-làimh: gus àite a ghlèidheadh, cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot Bidh an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a…

Find out more »
+ Export Events